0895 772 972

Често задавани въпроси

1 Обсъдихме с Управителния съвет предложения от вас договор, но желаем допълнителни корекции. Възможно ли е да променим договора или да премахнем част от него?
Да. Договорът се обсъжда и може да се променя според потребностите на Етажната Собственост(ЕС). След като уточним всички параметри по договора не добавяме никакви допълнителни клаузи. Клиентите сами решават за какъв срок ще е договора им, като имат и възможността за прекратяването му с едномесечно предизвестие. Запознайте се с нашите Общи условия.
2 Кой, кога и как трябва да направи регистрацията на Етажната Собственост(ЕС) според ЗУЕС (Закона за Управление на Етажна Собственост)?
Съгласно ЗУЕС- Чл. 46б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2011 г.):

Управителите или председателите на управителните съвети на сгради или отделни входове в режим на етажна собственост подават в едномесечен срок от избирането им уведомление в общинските или районните администрации. Уведомлението съдържа имената, адрес и телефон на членовете на управителния съвет или на управителя и адреса на сградата в режим на етажна собственост, както и адрес за кореспонденция.

Обикновено в посочения от закона срок управителя на УС регистрира ЕтС в общината чрез уведомление, че е избран от ЕтС. При регистрация трябва да се носи копие от протокола на Общото събрание, на което е избран управителя.

3 Каква е цената на месец? За апартамент ли се плаща или на брой живущи в апартамента?
Нашата цена е на апартамент, тъй като главен фактор е броя на апартаментите в един вход за поддръжка. За нас е важно какво искат живущите – възможен е и вариант за разбиване на таксата отчасти на обитател.
4 В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях?
Съгласно ЗУЕС Чл. 51.

(1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Не се заплащат разходите по ал. 1 за деца, ненавършили 6- годишна възраст

(7) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.):
Собственици, ползватели и обитатели, които отглеждат в етажната собственост животни, подлежащи на извеждане, заплащат разходи за електрическа енергия, вода, отопление, почистване на общите части и абонаментно обслужване на асансьора за всяко животно в размер като за един обитател.

Накратко:
В таксата би следвало да влизат децата над 6 години и кучетата. Tе трябва да бъдат отбелязани при попълването на Бланката за изготвяне на бюджет (която предоставяме на всеки блок в процеса на започване на работа). За децата и кучета по ЗУЕС се взима такса като за 1 обитател.

5 Бихме желали да получим оферта във връзка с предоставяната от Вас услуга професионален домоуправител. Има ли значение дали всички апартаменти във входа са обитавани?
Да има значение дали всички апартаменти са обитавани. Цените на услугата обикновено се определят от броя обитавани апартаменти в дадена Етажна Собственост. При направено запитване от Вас е добре да отбележите както общия брой апартаменти във Вашия вход, така и кои от тях са обитавани.
6 Какво е необходимо да направим, за да наемем фирмата ви за професионален домоуправител?
За да наемете нашата фирма, първо трябва да направите Общо събрание на Етажната собственост /ЕС/, на което да се вземе и протоколира решение за наемане на фирма предлагаща услугата „професионален домоуправител“. При ваше желание може да съдействаме и присъстваме на събранието. След това се обсъжда договора за изпълнение на услугата, като го съобразяваме и преправяме спрямо нуждите и потребностите на Вашата ЕтС.
7 Таксата на апартамент за услугите "домоуправител" и "касиер" обвързана ли е с ползването на услугите за почистване?
Таксите за услугите „Професионален домоуправител“ и „Касиер“ не са обвързани с услугите за почистване.
8 Калкулацията на месечни вноски влиза ли в услугата касиер?
Изготвянето и актуализирането на бюджета са включени в услугата „Касиер" и не се заплащат допълнително.
9 Има ли определена сума по закон, която трябва да е постоянно налична в касата на входа и каква е тя?
Не, няма такава задължителна сума. Според ЗУЕС касата на Етажната собственост /ЕС/ се състои от два фонда. За фонд “ремонт и обновяване” - средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части на етажната собственост. Събирането на наличност за такъв фонд, както и неговата сума се определят според решение на Общото събрание. Другият фонд е за месечни разходи за управление и поддържане на общите части на етажната собственост, които се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите и е предназначен за погасяване на текущи сметки на ЕтС. Размерът им отново се определя с решение на ОС.
10 Как се процедира в случай, че таксата за консумативи на входа не бъде изцяло похарчена през настоящия месец? Остатъкът натрупва ли се за следващия месец, или се внася по банковата сметка? Това отразява ли се на таксата за следващия месец?
Остатъкът се внася в банката или се съхранява в касата на етажната собственост. През следващия месец се събира нова пълна такса, в противен случай се налага ежемесечно преизчисляване, което оскъпява услугата. Таксата не се променя от месец на месец, освен при належаща нужда и то след предварително обсъждане.
11 Събраните пари за ремонт в каква сметка се държат?
За фонд “Ремонт и обновяване” средствата се набират от ежемесечни вноски от собствениците в размер, определен с решение на общото събрание, съобразно идеалните части на отделните собственици в общите части. Средствата във фонда се внасят периодично в банкова сметка със специално предназначение, която се открива на името на председателя на управителния съвет или друго избрано лице от ЕтС и се натрупват, докато се появи нужда от ремонт.
12 Събирате ли стари задължения на неизрядни платци?
Услугата не се предлага самостоятелно. Изготвяме нужните документи и организираме събиране на вземанията за вече ползващи услугите ни клиенти. При наличие на неизрядни платци от период преди да ни наемете за събиране на вноските - можем да съдействаме, но само при наличие на нужните по закон документи.