0895 772 972

Поверителност и защита на личните данни

Декларация за поверителност и защита на личните данни

В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България, с настоящата Декларация информираме за това какви лични данни събираме в качеството ни на администратор, с каква цел, срок и какви са правата на лицата, чиито данни могат да бъдат събирани.

Данни за администратора

„ПРО ДОМ” ЕООД с ЕИК 202540043,
със седалище и адрес на управление гр. София 1592, р-н Искър, ж.к. Дружба – 1, бл. 69, вх. А, ап. 42
е администратор на лични данни и обработва лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Можете да се свържете с нас на адреса на управление,
електронна поща: admin@prodombg.com
телефон: 0895 772 972.

Компетентен надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.
Седалището и адресът на управление на Комисията са: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2.
Данни за кореспонденция с Комисията:
електронна поща: kzld@cpdp.bg;
интернет страница: www.cpdp.bg;
телефон: 02/91-53-518.

Лични данни, които се обработват

„ПРО ДОМ“ ЕООД обработва лични данни във връзка с предоставянето на услугите, които предлага. При комуникация с клиенти (в това число и потенциални такива) е възможно да се събират следните лични данни: име и фамилия, електронна поща, адрес и телефон. Възможно е също да обработваме записи на обаждания; електронни и хартиени писма; жалби; молби; оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме.

„ПРО ДОМ“ ЕООД не събира от клиентите си и не обработва ЕГН-та, номера на лични карти; както и чувствителни лични данни, които се отнасят до разкриване на расов или етнически произход, разкриване на политически, религиозни или философски убеждения и др.

Дружеството НЕ профилира лични данни. НЕ ги предоставя на трети страни, освен при законово основание за това. НЕ ги използва за маркетингови, статистически или други цели, извън нужните за изпълнение на договорените задължения.

Цели и правни основания за обработване на личните данни

„ПРО ДОМ“ ЕООД обработва лични данни законосъобразно, ограничено до целите на обработване и при сведено до минимум количество на събираните данни, при поверителност и подходящо ниво на сигурност. Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на своите интереси пред съдебните институции и пред други държавни и общински органи.

„ПРО ДОМ“ ЕООД обработва лични данни за следните цели:
1. В изпълнение на задълженията по договор с Етажната собственост или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.
2. В изпълнение на законови задължения във връзка с изпълнение на дейностите по предлаганите от дружеството услуги, основно на основание Закона за управление на етажна собственост и други.
3. Предоставяне на информация за субекта и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган.

Категории трети лица, получатели на лични данни

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 „ПРО ДОМ“ ЕООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

 • На физически лица, за които се отнасят данните;
 • На компетентни държавни органи при запитване/искане/проверка от тяхна страна.

Дружеството НЕ предоставя лични данни по системите си за разплащане, тъй като те нарочно не са обвързани с лични данни!

Субектът на лични данни може собственоръчно да предоставя лични данни на трета страна във връзка с разплащания по услуги, в съответствие с политиките на съответните дружества, предлагащи платежни услуги, като банкови институции, „Изипей“ АД, „ИПЕЙ“ АД и др. Подаваната информация от страна на „ПРО ДОМ“ ЕООД към съответните дружества се изчерпва с клиентския номер и прилежащите му адрес, размер и основание на задълженията, във връзка с изпълнявани услуги по договори с Етажни собствености или други лица.

Срок за съхранение на лични данни

Личните данни се съхраняват само за периода, за който са необходими, за да се изпълнят целите, за които са събрани, включително и за да се спазят законовите изисквания.

При прекратяване на основанието за събиране на данни по т.1 и 2 на целите и основанията им за събиране, те веднага се изтриват, независимо дали основанието е отпаднало по силата на прекратяване на договор или на друго основание за конкретен субект, като промяна на адреса му и други.

Мерки за сигурност и защита на личните данни

„ПРО ДОМ“ ЕООД взема мерки за защита на личните данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Достъпът до лични данни е ограничен само до тези служители, подизпълнители и трети лица, които имат нужда от този достъп пряко за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения, и за контакт с клиентите само при условие, че такъв е в интерес и полза на клиентите. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните.

Приети са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Ограничено е максимално съхраняването на данни на хартиени носители. Взети са допълнителни мерки за сигурността на събиране, съхранение и обработка на данните, включително на мерките за физическа защита на сигурността на системите.

Какви са правата на субектите на лични данни
 • Право на достъп;
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на ограничение на обработването;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679;
 • Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата на субекта на данни са били нарушени.
 • Право на жалба до надзорния орган.

Последна актуализация: 11.10.2018 г.

© "ПРО ДОМ" ЕООД